Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Regulamin mieszkańców


REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „HOSPICJUM”
Al. Armii Krajowej 181 Bielsko-Biała


Działającego na podstawie:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /Dz.U nr 91, poz.578 z 1998 r z późniejszymi zmianami/.
 • Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej /Dz.U nr 64 poz.414 z 1998 r z późniejszymi zmianami/.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r w sprawie domów pomocy społecznej / Dz.U nr 82, poz.929/.
§ 1
 1. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Domu oraz za pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.
 2. Dyrektor i personel winni dbać o kształtowanie właściwej atmosfery Domu wzbudzającej pełne zaufanie osób nowoprzyjętych szczególnie w trudnym okresie przystosowywania się do nowych warunków.
§ 2
 1. Wnioski i skargi na niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu mieszkańcy składają Dyrektorowi.

 

§ 3

MIESZKAŃCY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MAJĄ PRAWO DO :

 

 1. Korzystania w pełnym zakresie z wszystkich usług świadczonych przez Dom.
 2. Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz korzystania z ich pomocy i opieki.
 3. Pozostawiania przy sobie przedmiotów osobistego użytku wg własnych potrzeb i upodobań.
 4. Przebywania poza Domem (jeśli stan zdrowia na to pozwala), po uprzednim powiadomieniu kierownictwa Domu.
 5. Korzystania z telewizora lub radia znajdującego się w zajmowanym pokoju do godz 20.00, po tej godzinie za zgodą współmieszkańców, jeśli to nie zakłóca ich spokoju.
 6. Korzystania z łączności telefonicznej, w sytuacji gdy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie tej czynności samodzielnie , przy pomocy pracownika socjalnego lub opiekunki.
 7. Korzystania z opieki zdrowotnej przysługującej z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 8. Korzystania z przysługujących ustawowo uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
 9. Trzech posiłków dziennie (w tym dietetycznych ze wskazań lekarskich) podawanych w następujących godzinach:

  • śniadanie : 7.45 do 9.45
  • obiad : 12.30 do 14.30
  • kolacje : 18.00 do 20.00
   oraz korzystania w razie potrzeby z dodatkowych napojów i żywności między tymi posiłkami.

 10. Wyboru miejsca spożywania posiłków:

  • w pokoju dziennego pobytu
  • w pokoju mieszkalnym ze względu na stan zdrowia

 11. Organizowania i uczestniczenia w pracach Samorządu Mieszkańców.
 12. Korzystania i aktywnego uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych oraz w pracach na rzecz Domu, jeżeli na to pozwala stan psycho-fizyczny mieszkańca.
 13. Korzystania z niezbywalnych praw osobistych do:
  • poszanowania godności osobistej,
  • nieskrępowanego życia prywatnego oraz nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych,
  • podejmowania decyzji, z uwzględnieniem własnej sprawności psycho-fizycznej,
  • rozwoju osobowości,
  • swobodnego kontaktu ze środowiskiem,
  • swobodnego stosowania praktyk religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem,
 14. Przebywania w czystym, estetycznym i kulturalnym otoczeniu.

 

§ 4

DO OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻY:
 1. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Informowanie Dyrekcji DPS o zmianach w dochodach w celu właściwego naliczenia odpłatności za pobyt w DPS.
 3. Przestrzeganie higieny osobistej i higieny zamieszkiwanych pomieszczeń.
 4. Odpowiedzialność – także materialna za rzeczy i przedmioty będące własnością Domu a powierzone mieszkańcowi.
 5. Poddawanie się badaniom lekarskim – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i przestrzeganie wydanych zaleceń.
 6. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p/poż zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 7. Stosowanie się do poleceń pisemnych i ustnych Dyrektora Domu wydanych w zakresie przysługujących mu uprawnień.

 

§ 5

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.
 1. Przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej następuje w godzinach od 8.00 do 14.00.
 2. Przedmioty wartościowe i pieniądze mogą być przekazane przez mieszkańca Domu do depozytu. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przy sobie Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przedmioty oddane przez mieszkańca do depozytu są odpowiednio przechowywane i spisane. Mieszkaniec Domu lub opiekun prawny potwierdza swym podpisem spis rzeczy pozostawionych na przechowywanie. Jeśli mieszkaniec nie może podpisać i brak jest opiekuna prawnego lub osoby towarzyszącej, rzeczy złożone do depozytu przyjmowane są protokolarnie przez personel Domu.
 4. Mieszkaniec jest uprawniony do odbioru i dysponowania resztą pieniędzy, która pozostaje po potrąceniu za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (z wyłączeniem osób ubezwłasnowolnionych).
 5. Depozyty pieniężne mieszkańców zapisuje się w księdze depozytów i wpłaca do kasy Domu, a kasa wpłaca do banku na konto depozytowe.
 6. Jeśli mieszkaniec posiada książeczkę oszczędnościową i chce pozostawić ją w kasie, to pracownik Domu odbiera pieniądze wraz z odcinkiem w wpłaca na książeczkę oszczędnościową, którą zatrzymuje w kasie wraz z odcinkiem renty czy emerytury. Prawo odbioru ma właściciel lub w razie jego śmierci, osoba upoważniona – pełnomocnik.
  Przyjmowane są wyłącznie książeczki oszczędnościowe, w których jest ujęta osoba pełnomocnika (dysponenta).
 7. Wymienione wyżej sprawy osób ubezwłasnowolnionych załatwione są za pośrednictwem opiekuna prawnego.
 8. W razie śmierci mieszkańca Domu, depozyt zostaje wydany jego prawnym spadkobiercom. Jeżeli w ciągu 3-ch miesięcy od daty zgonu mieszkańca Domu, nie zgłosi się prawny spadkobierca, Dom Pomocy Społecznej przekazuje depozyt do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 9. Mieszkaniec skierowany do Domu na czas nieokreślony, meldowany jest na pobyt czasowy nie dłużej niż 6 miesięcy .
 10. Mieszkaniec Domu nie ponosi odpłatności za pobyt w okresie nieobecności nieprzekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym.
 11. Zwrot odpłatności za dni nieobecności dokonywany będzie na wniosek pisemny zainteresowanego mieszkańca , pod warunkiem powiadomienia Domu o nieobecności co najmniej na 3 dni przed planowaną nieobecnością, chyba , że powiadomienie to było niemożliwe np.( nagła konieczność leczenia szpitalnego ).
 12. Pobyt w DPS nie zwalnia mieszkańca od odpowiedzialności prawnej, wynikającej z przepisów kodeksowych K.P.A. ; K.C. ; K.K. .
 13. Wnoszenie oraz przechowywanie alkoholu – na terenie Domu jest zabronione. W stosunku do osób zakłócających spokój i naruszających porządek Domu będą stosowane sankcje przewidziane w p.14.
 14. Sprawy mieszkańców , którzy naruszają w sposób rażący przepisy regulaminu, rozpatrywane będą indywidualnie przez Dyrektora, w porozumieniu z Samorządem Mieszkańców. Szczególnie poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może pociągnąć za sobą:
  • upomnienie Samorządu Mieszkańców
  • ostrzeżenie udzielone przez Dyrektora
  • wniosek Dyrektora do Kolegium Orzekającego
  • wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o cofnięcie decyzji administracyjnej przyznającej miejsce w Domu Pomocy.
 15. Regulamin został ustalony przez Dyrektora bez współudziału mieszkańców Domu ze względu na stan zdrowia mieszkańców (stany terminalne – stosowana opieka paliatywna).
 16. Traci moc regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” Bielsko-Biała Al.Armii Krajowej 181 z dnia 01.06.1997 r.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2001 r

Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2019-02-08 14:29:29

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2019-02-08 14:29:29 Dodane Administrator