Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Regulamin działania samorządu mieszkańców


Regulamin Działania Samorządu Mieszkańców DPS "Hospicjum" Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 181

I Zasady ogólne.

 

 1. Ramy działania Samorządu Mieszkaniców wyznaczają ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne – ustalone w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej z dn 29. 1l 1990 r (Dz.U 87 póz 506 ) z późniejszymi zmianami oraz Regulamin Organizacyjny .
 2. Samorząd Mieszkańców jest organem doradczym i opiniodawczym w stosunku do kierownictwa i administracji DPS a raprezntuje go zawsze przewodniczący lub jego zastępca.
 3. Samorząd reprezentuje i chroni interesy całej społeczności Domu oraz reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych.
 4. Samorząd wybierany jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców, które jest najwyższą władzą samorządową, według-uchwalonej przez to zebranie- ordynacji wyborczej.
 5. Posiedzenia, decyzje i opinie Samorządu są kolektywne i jawne a ich wyniki przekładane są i przedstawiane przez przewodniczącego.
 6. Samorząd kieruje się nadrzędnym interesem dobra wszystkich mieszkańców, szczególnie dba o atmosferę życzliwości, wyrozumiałości i wzajemnej troskliwości w społeczności Domu.
 7. Z uwagi na złożoność sytuacji życiowych (stany terminalne i konieczność sprawowania opieki paliatywne) wszelkie działania podejmowane wobec poszczególnych mieszkańców winny być uprzednio konsultowane z lekarzem rodzinnym, psychologiem, pracownikiem socialnym.
II STRUKTURA SAMORZĄDU.

 

 1. Pracami samorządu kieruje przewodniczący oraz jego zastępca. Samorząd działa poprzez wcchodzące w jego skład sekcje. Zaleca się sekcje:
  • ds. Rozrywki i rekreacji
  • porządkową
  • religijną
 2. Samorzad może powołać dodatkowe sekcje. W ich skład mogą wchodzić mieszkańcy nie będący członkami samorządu, ale za ich pracę odpowiada samorząd a personalnie jego przewodniczący.
 3. Działalność samorządu i komisji skrutacyjnej podlega kontroli i nadzorowi Zebrania Ogólnego Mieszkańców DPS.
III Zasady Szczegółowe

 

 1. Do najważniejszych zadań samorządu należą działania na rzecz tworzenia właściwej, przyjaznej ludziom atmosfery i poprawnych stosunków międzyludzkich a w szczególności:
  • krzewienie kultury bycia i wzajemnego poszanowania wśród wszystkich członków społeczności;
  • podejmowanie starań na rzecz pełniejszej aktywizacji wszystkich mieszkańców; -inicjowanie systematycznych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i terminalnie chorych
  • pomoc nowo przybyłym mieszkańcom w adaptacji i znalezieniu miejsca w środowisku Domu
  • podejmowanie inicjatyw z zakresu terapii zajeciowej i zagospodarowywaniu wolnego czasu;
  • pomoc w utrzymaniu estetyki i czystosci Domu i jego otoczenia -pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i łagodzeniu napięć;
  • współpraca z kierownictwem i personelem;
  • ścisłe współdziałanie we wszystkich sprawach i problemach dotyczacych mieszkańców
  • zapraszanie na posiedzenia samorządu dyrektora lub wyznaczonego przezeń pracownika
  • zgłaszanie wyłącznie dyrektorowi lub bezpośredniemu przełożonemu wszelkich uwag i spostrzeżeń o niewłaściwych zochowaniach, działaniach lub uchybieniach pracowników; dla ich wyjaśnienia i skorygowania;
  • opiniowanie projektów wszelkich zmian w strukturze i funkcjonowaniu Domu;
 2. Samorząd, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem, inicjuje i podejmuje kontakty z innymi domami, organizacjami oraz społecznością miasta
 3. Z działań i poczynań poza Domem przewodniczący samorządu składa sprawozdania do protokołu najbliższego posiedzenia samorządu.
 4. Samorząd uczestniczy w rozdziale wszelkich dóbr deficytowych.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie podlegają powszechnie przyjętym procedurom prawnym.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zebranie Ogólne Mieszkańców, dnia 17.01.2001.
IV Zakres Działania Sekcji Samorządu Mieszkańców

 

 1. Sekcja ds. Rozrywki i rekreacji współdziała z pracownikiem socjalnym, proponuje i współdziała przy organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i oświatowych, aktywnie uczestniczy w zagospodarowywaniu czasu wolnego.
 2. Sekcja ds. Porzadkowych czuwa wraz z personelem nad stanem sanitarno- higienicznym pomieszczeń mieszkalnych, oraz posesji wokół budynku- pielęgnacje kwiatów, drzew, krzewów, trawników, oczka wodnego itp.
 3. Sekcja religijna opiekuje się kaplicą i jej wystrojem, pomaga w organizowaniu uroczystości religijnych, dba o potrzeby religijne mieszkańców wieżących – na ich życzenie.

Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2019-02-08 14:32:11
Data utworzenia: 2019-02-08 14:31:53

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2019-02-08 14:32:11 Modyfikacja Administrator
1 2019-02-08 14:31:53 Dodane Administrator