Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Oświadczenie o dostępności


Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" znajdującej się pod adresem https://hospicjum.bip.wizja.net.

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2015.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.08.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.08.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z nawigacją klawiaturą na systemie OSX należy w preferencjach systemu zmienić właściwą opcję.

Preferencje - Skróty klawiszowe - Klawiatura
zaznaczyć opcję: "Przenoś fokus między elementami sterującymi przy użyciu klawiatury" - zobacz zrzut ekranu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia : 11.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator do Spraw Dostępności powołany w DPS "Hospicjum" w Bielsku-Białej, ul. Aleja Armii Krajowej 181na podstawie art. 14, ust. 1 Ustawy z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, z póź. zm.):

Sylwia Dobrzyńska - Pracownik Socjalny.

numer telefonu (33) 814-71-45 lub 796-313-343

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" mieści się w malowniczej dzielnicy Bielska-Białej u podnóża Szyndzielni na obrzeżach miasta. Jest to dzielnica o zabudowie domów jednorodzinnych co stwarza wrażenie bardziej wiejskie i spokojne, niż uczucie wielkomiejskiego gwaru, z dobrze rozwiniętą przez MZK możliwością dojazdu do centrum Miasta. Wokół Domu rozciąga się ogród 33 arowy obsadzony roślinami ozdobnymi.

  • Przy DPS-ie znajduje się parking bez barier architektonicznych.
  • Przy bramie znajduje się domofon.
  • Cały DPS dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek wyposażony jest w windę, schody zabezpieczone są barierkami.
  • W budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń, oznakowania dróg ewakuacyjnych i instrukcje z zakresu ochrony p.Pożarowej.
  • DPS zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  • Dostępność pętli indukcyjnych - brak.
  • Dostępność informacji głosowych - brak.
  • Oznaczenie w alfabecie Braille'a - brak.

Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2021-03-29 09:15:27
Data utworzenia: 2020-08-11 13:57:13

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
4 2021-03-29 09:15:27 Modyfikacja Administrator
3 2020-08-11 14:43:34 Modyfikacja Administrator
2 2020-08-11 14:30:14 Modyfikacja Administrator
1 2020-08-11 13:57:13 Dodane Administrator